GAZ-60 Half-Track

GAZ-60 Half-Track was one of the first half-track prototypes of 1938 by Gorki Polytechnic Institute, USSR. http://чулковы.рф/arhiv/auto/364-istoriya-sovetskogo-avtoproma.html

GAZ-60 Half-Track

Commenting now closed