ZVM 2410 Uhtysh

ZVM 2410 Uhtysh, derived from UAZ, mass 3200-2700 kg, 60 km/h, JSC ZVM, Nizhny-Novgorod, was founded in 2004 and associated to the Nyzhny-Novgorod (Gorki) State Technical University. http://www.zvm-nn.ru/info/uhtish/

ZVM 2410 Uhtysh

Commenting now closed